Ba Na Hill

บานาฮิลล์ เมืองดานัง เวียดนาม (Ba Na Hill)

บานาฮิลล์ เมืองดานัง เวียดนาม (Ba Na Hill) บานาฮิลล์  ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม  เมื่อไปถึงบานาฮิลล์  ซึ่งที่นักท่องเที่ยวทุกต้องทำก็คือการนั่งกระเช้าขึ้นสู่ บานาฮิลล์ (Ba Na Hill) กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ ไ...