พันธบัตรรัฐบาล ปี 2562 ครั้งที่ 1

พันธบัตรรัฐบาล : กระทรวงการคลังเสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์ ​​​​​​​พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ทุกวันที่ 19 พฤษภาคม และ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี

พันธบัตรรัฐบาล


อายุ​​

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

3 ปี 1 เดือน

7 ปี 1 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

2.46 % ต่อปี

3.00 % ต่อปี

ประเภทพันธบัตร

พันธบัตรไร้ใบตราสาร (Scripless)

วันที่เสนอขาย 
และช่องทางการชำระเงิน

19 ต.ค. 2561 – 29 มี.ค. 2562
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา / ATM / K-Cyber / K PLUS

(กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารขอสงวนสิทธิ์คืนเงินส่วนเกินภายใน 3 วันทำการโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย)

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิสมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรลูกค้าใหม่ต้องติดต่อลงทะเบียนก่อนทำรายการที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ลูกค้าที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ​

เอกสารแนบเพิ่มเติม

คอมเม้นท์มาสิ อย่ารอช้า...

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.