ครูจิตพัฒน์

ทำความรู้จักกับ “ครูจิตพัฒน์”

ทำความรู้จักกับ “ครูจิตพัฒน์”

ครูจิตพัฒน์ คืออะไร ชื่อนี่อาจจะดูไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่บนโลกสังคมทั่วไปแต่ในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง คุณครู คุณหมอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้โดยเฉพาะจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี  ครูจิตพัฒน์ เป็นชื่อเพจๆหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งที่ความหมายเต็มๆว่า ครู + จิตวิทยาพัฒนาการ

ทำไมต้องครูจิตพัฒน์

     ครู คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอนกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน และนอกจากการสอนแล้วครูยังเป็นผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี สอนในคุณงามความดีเพื่อเป็นแม่แบบให้เด็กได้ปฏิบัติตามทั้งต่อหน้าและลับหลัง

     จิตวิทยาพัฒนาการ (development psychology) เป็นจิตวิทยาแขนงหนึ่งที่มุ่งศึกษามนุษย์ทุกวัยตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการเจริญเติบโตทางร่างกาย ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ พฤติกรรมการแสดงออก สังคม บุคลิกภาพ ตลอดจนสติปัญญาของบุคคลในวัยต่างกัน เพื่อให้ทราบถึงลักษณะพื้นฐาน ความเป็นมา จุดเปลี่ยน จุดวิกฤตในแต่ละวัย กล่าวคือช่วยให้ทราบถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของบุคคลในวัยต่าง ๆ กัน จิตวิทยาพัฒนาการจึงถือเป็นรากฐานของจิตวิทยาแขนงอื่น ๆ

และด้วยความหมายทั้งหมดที่ได้เกริ่นมานั้นทำให้อธิบายคำจำกัดความของ “ครูจิตพัฒน์” ได้เป็นอย่างดี

ครูจิตพัฒน์  เกิดจากอดีตบัณฑิตภาควิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามคนที่มีความสนใจอยากเผยแพร่ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการที่ได้ศึกษามา ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป จึงรวมตัวกัน และเกิดเป็น facebook : ครูจิตพัฒน์ เพื่อเพยแพร่บอกเล่าความรู้เรื่องราวผ่านทางเฟซบุ๊ค รวมไปถึงสร้างกิจกรรมจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวในหัวข้อต่างๆ ตามแต่ละช่วงวัย  

ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และอายุ ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยทำให้ที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจให้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน

กิจกรรมของเรา

สำหรับเยาวชน : Shine flower group เป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่ใช่เพียงเพื่อทำให้เกิดความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังเป็นการคิดกิจกรรมที่เสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งรวมทั้งด้านวิชาการที่อยู่ในห้องเรียนด้วย เพื่อให้เด็กแสดงศักยภาพของตนเองได้เหมือนกับดอกไม้ที่สวยงามตามแบบของต้นนั้นๆเอง Shine flower group ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กๆมาแล้วหลายครั้ง เช่น BTS KIDS CAMP 2016 “Peanuts”, BTS KIDS CAMP 2017 “System Solar”  และ BTS KIDS CAMP 2018 “The Traffic and Town” เป็นต้น

BTS KIDCAMP
BTS KID CAMP
ครูจิตพัฒน์

สำหรับบุคคลทั่วไป : Psycho training เป็นการเอาหลักจิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมหัวข้อต่างๆ เช่น Unlock Yourself Workshop ที่จะเป็นพื้นที่เล็กๆให้ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ได้สำรวจตัวเอง รู้จักตนเองมากขึ้น(Self) ผ่านกระบวนการทางจิต(วิทยา) และ ศิล(ป)  โดยนักจิตวิทยาพัฒนาการ นอกจากนี้ การเข้าร่วมทำกิจกรรมในแต่ละครั้ง ครูจิตพัฒ ก็มีความตั้งใจว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่จะส่งต่อความสุข พลังใจ ให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนได้กลับไปมีชีวิตและได้รู้จักตนเองมากขึ้น


ครูจิตพัฒน์
ครูจิตพัฒน์
ครูจิตพัฒน์

“ความตั้งใจจริง” นอกจากนี้ทางทีมงานเองก็มีความตั้งใจว่าอยากจะทำอีกหลายกิจกรรมมากมายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ทุกเพศ ทุกวัย และยังเชื่อว่า ทุกสิ่ง จะมีแง่งดงามในตนเองเสมอ

ครูจิตพัฒน์

เวิร์คชอปนี้จะเป็นเหมือนพื้นที่แห่งความสบายใจ ที่ลูกเพจสามารถมาเข้าร่วม เจอผู้คนใหม่ๆ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนสนทนากัน มีความยินดีอย่างมากที่ลูกเพจให้ความสนใจกับเวิร์คชอปนี้ค่ะ

เป็นรูปแบบของการสื่อสารผ่านผลงานศิลปะ ซึ่งเป็นการรวมระหว่าง จิต(วิทยา)+ศิล(ป) และกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมกลุ่ม จะมีการแชร์เรื่องราว ประสบการณ์ส่วนตัวต่างๆเท่าที่ผู้เข้าร่วมสบายใจจะแชร์ค่ะ

ซึ่งการทำกิจกรรมนี้ ทางเราจะไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าลูกเพจจะต้องได้รับอะไร แต่ตัวลูกเพจเองที่จะค่อยๆพบเจอตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ ผ่านกระบวนการค่ะ บางคนอาจจะค้นพบ บางมุมของตัวเองที่ลืมไป หรือบางค้นอาจจะพบว่าตนเองอยาก หรือต้องการอะไรบางอย่าง ซึ่งจะแสดงผ่านออกมาจากการทำกิจกรรมค่ะ

คุยกับครูจิตพัฒน์ได้ที่นี่คลื๊ก

กระตุ้นสมองด้วยสิ่งนี้

คอมเม้นท์มาสิ อย่ารอช้า...

comments